haber oku

Keramika yaza merhaba dedi

Ferhan ~ 19 Ağustos 2015 ~ EKONOMİ, FOTO HABER, GÜNCEL

keramika1

Keramika yaza merhaba dedi
Keramika Seramik taraf?ndan geleneksel hale getirilen aile pikni?i yap?ld?. Yakla??k 700 ki?inin kat?ld??? piknikte ?irket çal??anlar? ve aileleri doyas?ya e?lendi


Keramika Seramik taraf?ndan geleneksel Keramika aile pikni?i düzenlendi. ?irket çal??anlar? aileleri ve çocuklar?yla birlikte yakla??k 700 ki?inin bir araya geldi?i piknikte çe?itli etkinlikler yap?ld?. Etkinlikler çerçevesinde piknik alan?na çocuklar için oyun alanlar? kuruldu. Aileler aras?nda birçok yar??ma düzenlenirken, yar??malarda dereceye girenlere çe?itli hediyeler verildi. Piknikte konu?ma yapan Keramika Genel Müdürü Emin Yüce; “Keramika Ailesi olarak birlik ve beraberli?in sa?lanmas?, bir aile olman?n gereklili?ini yerine getirmek amac?yla düzenledi?imiz ‘Geleneksel Keramika Aile Pikni?i’ ne kat?l?m?n?zdan dolay? ?ahs?m ve Yönetim Kurulumuz ad?na te?ekkür ederim. Ba?ar?ya ve mutlulu?a ula?mada en önemli etken i? hayat?’ d?r. ?? hayat? insan?n olmazsa olmaz?d?r. ?nsan?n mutlu bir hayat sürebilmesi için i?inde mutlu olmas? çok önemlidir. Bu sebeple bizler Keramika’ da çal??an tüm arkada?lar?m?z?n mutlu olmas?n? çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki bir insan i?inde mutlu ise evinde ve sosyal hayatta da mutludur. Keramika’ da i? yeri mutlulu?unu sa?layabilmek için sayg?, sevgi ve ho?görünün oldu?u i? yeri huzurunu çok önemsiyoruz. Keramika’ da her çal??an çok de?erlidir. Birimizin kederi hepimizin üzüntüsü, birimizin sevinci hepimizin mutlulu?udur. Bu güzelliklerle Keramika Ailesi her geçen y?l sizlerin emekleri ve gayretleri ve ba?l?l?klar? ile büyüyor. Biz bu aileyi çok seviyoruz. ?yi ki vars?n?z. ?yi ki bizimlesiniz. Kat?l?mlar?n?zdan dolay? hepinize ?ükranlar?m? sunar, bu organizasyonda eme?i geçen tüm arkada?lar?m? kutlar?m. Hepinize iyi e?lenceler dilerim. Bir ba?ka organizasyonda bulu?mak üzere, Allah’a emanet olun” dedi. ?irket çal??anlar? ve ailelerine ikramlarda bulunulurken, gün boyu doyas?ya e?lendiler. Pikni?e Keramik Seramik Genel Müdürü Emin Yüce, Yönetim Kurulu Ba?kan? Necati Ünal, ?irket yönetimi, çal??anlar? ve aileleri kat?ld?.

||


habere yorum yapın


Köşe Yazarları

DPÜ 12 Üniversiteyle Uluslararası ...
yazar
  üst alt