haber oku

MOTORSİKLET BAKIMI

Hakan Tunç ~ 20 Mart 2015 ~ Köşe Yazarları

MOTORS?KLET BAKIMI

MALUM ARTIK YAZA ÇOK AZ KALDI VEBAKIM ZAMANI !!!

YAZ BAKIMI

AKÜ :
Motosikletinizi k???n hiç çal??t?rmam?? san?z baharda ilk çal??t?rma an?nda akünüz basmaya bilir. Akü petekleri uzun zaman ?arj ve de?arj olmad???ndan petekler sertle?ir ve üzerinde elektrik tutamaz hale gelir. Akünüzü uzun süreli ?arj etmek suretiyle tekrar eski durumuna getirebilirsiniz.Fakat ?arj tutmamaya devam ediyor ise maalesef akünüz elden ç?km?? ve yeni akü almak zorunda kalacaks?n?z demektir. (kesinlikle basmayan akülere kendisinden yüksek amper de bir akü ile takviye yapmay?n?z)

YA? VE YA? FiLTRESi:

Motor ya?? önceki de?i?tirme tarihine ve km.’sine bak?larak, generic alt? ay geçmi?se ya da km. si geçmi? ise( her ya??n kullan?m km.si ya??n cinsine ve özelliklerine göre de?i?iklik gösterir ) de?i?mesi gerekir.Ya? filtresi ise her iki ya? de?i?iminde bir , mutlaka de?i?tirilmelidir.

LAST?K VE ZiNC?R :

Lastik havalar? so?ukta ve uzun süren beklemelerde mutlaka azalacakt?r. Baharda motoru ilk çal??t?rma an?nda hemen lastik havalar? el kitab?ndaki de?erlerde tamamlanmal?d?r.K?? boyunca kapal? alanda da bekleyen lastikler mutlaka hareket ettirilmeli, sert yüzeye temas ettirilmemeli alt?na mutlaka karton gibi yumu?ak malzeme konulmal?d?r.Aksi halde baharda balans yapan bir çift lastikle kar??la?abilirsiniz.Zincir sökülerek gazya?? veya motorin ile temizlenmeli ( asla benzin kullanmay?n?z ) ve yerine tak?larak gerginlik ayar? yap?larak ya?lanmal?d?r.

SU-BENZ?N:

Radyatörde eksik var ise mutlaka seviye tamamlanmal?d?r ve su yerine tamamen anti-friz kullan?lmal?d?r.Motorunuz k?? boyunca yatt??? için deposundaki benzin yan?c? özelli?ini kaybetti?inden bo?alt?larak yeni benzin konulmal?d?r.(k???n beklemeye terkedilen motorlar?n depolar? mutlaka tam dolu bulunmal?d?r)

BUJ?-HAVA F?LTRES? :

?lk çal??t?rma an?nda mar? bassa bile bujiler ate?leme yapmayabilir.En güzeli çal??t?rmadan önce buji / bujileri söküp temizlemek gerekirse yenisi ile de?i?tirmek.Uzun süreli beklemelerde ka??t hava filtreleri rutubetten oldukça etkilenmektedir.Bu yüzden garaja çekilen motorun hava filtresi sökülüp temizlenerek kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.Sünger hava filtreleri de ilk çal??t?rma an?ndan önce mutlaka temizlenmelidir. Gaz teli, debriyaj teli, kumanda butonlar?, sinyal, far ve kontak anahtar? da W-40 ile ya?lanmal?d?r.Fren hidrolik ya?lar?n?n da seviyesi kontrol edilmeli tamamlanmas? gerekiyorsa hidrolik kutusunun üzerinde yazan de?erlerde ya? konulmal?d?r (DOT3,DOT4 gibi..) Bütün bu kontrolleri yapt?ktan sonra gönül rahatl??? ile yola ç?kabilirsiniz . E?er bu bak?m? yapma imkan?n?z yok ise yetkili bir servise götürmeniz de yarar vard?r.K?? boyunca motosikleti kullanmamam?zdan veya az kullanman?zdan dolay? gev?eyen reflekslerinizi de hesaba katarak ilk anlarda fazla h?z yapmaman?z gereklidir.

||


habere yorum yapın


Köşe Yazarları

  Aranan 7 Kişi Yakalandı Asa...
yazar
MOTORS?KLET BAKIMI MALUM ARTIK YAZA ÇOK...
yazar
  üst alt